Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ แบบ สขร1. ตุลาคม 2563 แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563 แบบสรข.1 เ ...
อ่านเพิ่มเติม
1.1 รายงานผู้บริหารรับทราบสั่งการฯ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง 64 1.4 คำสั่งปิดป ...
อ่านเพิ่มเติม
1.บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 63 3. ฟอร์มเผยแพร่ ...
อ่านเพิ่มเติม
1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  2. คำสั่ง มาตรการ กลไก  3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไ ...
อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางครุภัณฑ์_2563(ธันวาคม 63) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
คำสั่งมอบอำนาจ(ฉบับแก้ไข)2563 ที่ ๒๓๐๐/๒๕๖๓ เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ...
อ่านเพิ่มเติม