Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

1.ลงนามประกาสเจตนารมณ์ 2.ประกาศเจตนารมณ์ 3.คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด ฯ ...
อ่านเพิ่มเติม
1.คำสั่งชมรม 2.ระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 3.รายชื่อสมาชิกชมรม 4. กิจกรรมชมรม 5.ฟอร์มเผย ...
อ่านเพิ่มเติม
1.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 2.ลงนามประกาศจิตพอเพียงต้านทุจริต 3.รายงานสรุป 4.ภาพกิจกรรม 5.ฟอร์มเผยแพร่ 6.ล ...
อ่านเพิ่มเติม
1.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 2.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ 3.สรุปรายงานการประชุมทับซ้อน 4.ภาพกิจกรรมก ...
อ่านเพิ่มเติม
1.ลงนามคำสั่ง     – ประกาศ 2.แนวทางการปฏิบัติเพื่อปกป้องประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 3.หนังสือแจ ...
อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางครุภัณฑ์_2563(ธันวาคม 63) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
คำสั่งมอบอำนาจ(ฉบับแก้ไข)2563 ที่ ๒๓๐๐/๒๕๖๓ เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ...
อ่านเพิ่มเติม