ลักษณะองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู


ลักษณะองค์กร

                  ในปี พ.ศ. 2536 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู ได้ใช้สถานที่โรงพยาบาลเป็นที่ทำการของสำนักงาน และในปีพุทธศักราช 2553 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู แบบ 2 ชั้น ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารเดิม ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง ซึ่งในปีพุทธศักราช 2556 ได้เปิดสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม 2556  จนถึงปัจจุบัน

                 ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน  อำเภอละงู  มีประชากร 71,980 คน แบ่งเป็น 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 87  ศาสนาพุทธร้อยละ 12 และศาสนาคริสต์ร้อยละ 1 มีโรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลละงู, มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และมีศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง (เครือข่ายโรงพยาบาลละงู)  11 แห่ง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง

                 ที่ตั้งและอาณาเขต  อำเภอละงูมีพื้นที่ 329.6 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 202,397.5 ไร่  ของพื้นที่จังหวัดสตูล ความหนาแน่นของประชากร 182 คน/ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงหนือของจังหวัดสตูล และอยู่ห่างจากจังหวัดสตูล ประมาณ  50  กิโลเมตร  อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                 - ทิศเหนือ                 ติดต่อ    อำเภอทุ่งหว้า

                - ทิศใต้                     ติดต่อ   อำเภอท่าแพ และทะเลอันดามัน

                - ทิศตะวันออก          ติดต่อ   อำเภอมะนัง

                 - ทิศตะวันตก            ติดต่อ    ฝั่งทะเลอันดามัน

                 ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอละงู  เป็นที่ราบสูง  แบบลูกคลื่นลอนลาด พื้นที่ค่อนข้างราบ ประกอบด้วยทิวเขาทางตอนเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ทอดตัวลงมาสู่พื้นที่ราบทางตอนใต้ และด้านตะวันตก ซึ่งเป็นที่ราบขนานไปกับชายฝั่งทะเล ในระดับความสูง 30 เมตร 20 เมตร และ 10 เมตร  จากระดับน้ำทะเล ตามลำดับ มีเกาะรวมประมาณ 22 เกาะ เช่น เกาะเขาใหญ่ เกาะบุโหลนดอน เกาะลิดีเล็ก  เกาะลิดีใหญ่ เกาะบุโหลนไม้ไผ่ เกาะบุโหลนใหญ่/เล ฯลฯ ส่วนเทือกเขาอยู่ในระดับความสูง 150 เมตร ถึง 300 เมตร จากระดับน้ำทะเลมีกระจายอยู่ทั่วไปในอำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือภูเขามีความสูงไม่มากนัก ซึ่งมีภูเขาที่สำคัญอยู่ 2 แห่ง คือ ภูเขาโต๊ะดู และภูเขาขาว ส่วนที่ราบชายฝั่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นป่าชายเลน  มีการทำสวนยางพาราตลอดจนผลไม้ยืนต้น และมีการทำนาในที่ราบลุ่ม

                 ลักษณะภูมิอากาศ อำเภอละงู ได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู ได้แก่

                        - ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม กระแสลมที่ได้รับเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศทั่วไปร้อน ความชื้นต่ำ แต่ยังมีฝนตกอยู่บ้าง

                        - ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจน ถึง เดือนธันวาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้มีฝนตกชุกตลอดฤดูกาล

                 การปกครอง  การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น  6 ตำบล 61 หมู่บ้าน มีอัตรากำลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  สารวัตรกำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  และแพทย์ประจำตำบล  รวมทั้งหมด  244  คน  ดังนี้

                        - ตำบลกำแพง                มีจำนวน   12  หมู่บ้าน

                        - ตำบลละงู                    มีจำนวน   18  หมู่บ้าน

                        - ตำบลน้ำผุด                  มีจำนวน   11  หมู่บ้าน

                        - ตำบลปากน้ำ                มีจำนวน     7  หมู่บ้าน

                        - ตำบลเขาขาว               มีจำนวน     7  หมู่บ้าน

                        - ตำบลแหลมสน             มีจำนวน     6  หมู่บ้าน

 - การปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  7  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

                        - เทศบาลตำบลกำแพง

                        - องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

                        - องค์การบริหารส่วนตำบลละงู

                        - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด

                        - องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

                        - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

                        - องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

                พันธกิจ

          1. จัดบริการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

          2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน

          3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีคุณภาพ (DHML)

หน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามพ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ต่อมาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.สธ. กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

  2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

  3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสำเร็จของส่วนราชการ

ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะ เข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสานในสถานบริการที่มีคุณภาพ

กลไก/วีธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ

มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 10 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง และ โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จำนวน 1 แห่ง ที่เปิดให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานทุกวัน ในพื้นที่พิเศษที่เป็นเกาะ มีการออกให้บริการในพื้นที่โดยทีมสหวิชาชีพเป็นประจำทุกเดือน มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอละงูหลากหลายหน่วยงาน เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอละงู  โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนอาชีวะศึกษา เป็นต้น