คำสั่งมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

คำสั่งมอบอำนาจ(ฉบับแก้ไข)2563 ที่ ๒๓๐๐/๒๕๖๓ เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล