อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมฯ

วันที่ 14 มีนาคม 2565  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปกป้องมิให้กระทำผิดวินัย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู ผอ.รพ.สต.จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู จังหวัดสตูล