นิเทศผสมผสานฯ/ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 17-21 มกราคม 2565 คณะกรรมการ คปสอ.ละงู ออกนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ตรวจสอบการเงินและพัสดุ การบริหารจัดการโรคโควิด 19 และการบริหารจัดการวัคซีน ในเครือข่ายโรงพยาบาลละงู รพ.สต. จำนวน 10 แห่ง PCU กำแพง 1 แห่ง