วิสัยทัศน์ และค่านิยม

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู


วิสัยทัศน์ และค่านิยม

เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้

เป้าประสงค์

1. ระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสาน มีคุณภาพมาตรฐานทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพและระบบการคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

2. ระบบบริหารเครือข่ายสุขภาพมีประสิทธิภาพ

3. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน

4. ระบบเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพมีคุณภาพ

เป็นหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณสุขแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเครือข่ายบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

         “เครือข่ายสุขภาพอำเภอที่มีคุณภาพ สู่อำเภอละงูสุขภาวะ”

ค่านิยม

LANGU

L = learning การเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง, นวัตกรรม, การวิจัย

A = attitude  ทัศนคติที่ดีต่อการบริการ ต่อผู้รับบริการ / ผู้ร่วมงาน, ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และเคารพ   สิทธิของผู้ป่วย, การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์, มาตรฐานพฤติกรรมบริการ (ESB),

N = norm    วัฒนธรรม กฎระเบียบ มาตรฐาน,

G = goodness  ความดีงาม   การมีคุณธรรม จริยธรรม,

U = unity ความเป็นหนึ่งเดียว, ความสามัคคี, การทำงานเป็นทีม, มีความรู้สึกยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร

สมรรถนะหลัก

1. ให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานได้อย่างเชี่ยวชาญและให้บริการด้วยหัวใจ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างพลังกลุ่มในการดูแลสุขภาพชุมชน

3. ความสามารถ ควบคุมกำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

(3)  ลักษณะโดยรวมบุคลากร

ลักษณะโดยรวมและการจำแนกบุคลากรในส่วนราชการ

บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู มีจำนวน 71 คน เป็นข้าราชการ มากที่สุด รองลงมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้

ข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่างๆ

ความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ของข้าราชการ และความคาดหวังการบรรจุเข้าทำงานขงพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เป็นข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสำคัญ

(4) สินทรัพทย์ : อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน

อาคารสถานที่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ       จำนวน 1  แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 10 แห่ง

เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท์ โทรสาร เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องโปรเจคเตอร์ ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 หมายเลข กล้องวงจรปิด เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ และชุดไมล์ลอย

ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

     (6) โครงสร้างองค์กร