ชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนาม_แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขออนุญาตนำไปเผยแพร่

1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรมฯ สอ.ละงู ปีงบฯ67

1.3 แบบฟอร์มที่ 1 แผนชมรมจริยธรรมฯ สสอ.ละงู ปีงบฯ 67

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน