MOIT14 การเบิกจ่ายยา

1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ

2.แนวทาง

2.ประกาศเจตนารมณ์

3.ผังกระบวนการยืม

5.บันทึกข้อความแจ้งเวียน

5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่