MOIT19 จัดการความเสี่ยง

บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ

ประกาศมาตรการทับซ้อน

บันทึกข้อความแจ้งเวียน

แผนความเสี่ยง

บันทึกข้อความรับทราบการติดตาม2565

แผนการจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 2.แนวปฏิบัติผลประโยชน์ทับซ้อน 3.หนังสือแจ้งเวียน 4.บันทึกข้อความรับทราบการติดตาม 5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่

1.แนวทางการดำเนินกิจกรรม 2.สมาชิกชมรม 3.กิจกรรมการดำเนินชมรม 4.แบบฟอร์มขอเผยแพร่