MOIT19 จัดการความเสี่ยง

บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ

ประกาศมาตรการทับซ้อน

บันทึกข้อความแจ้งเวียน

แผนความเสี่ยง

บันทึกข้อความรับทราบการติดตาม2565

แผนการจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่