MOIT17 รายงานกำกับติดตามแผนปราบปรามและแผนจริยธรรม

รายงานผลแผนจริยธรรม

รายงานผลแผนป้องกันปราบปรามทุจริต

แผนปราบปรามทุจริต

รายงานปราบปรามทุจริต

หนังสือเสนอผู้บริหาร

แบบฟอร์มขอเผยแพร่

ปก

แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ

หนังสือเสนอผู้บริหาร

แบบฟอร์มขอเผยแพร่

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2.รง.การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมจริยธรรม

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2.รง.ผลการกำกับติดตามตามแผนป้องกันปราบปราม

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล