MOIT6 การบริหารทรัพยากรบุคคล

1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากร

2.2แบบฟอร์มขอเผยแพร่

2.บันทึกข้อความลงแผนทรัพยากรบุคคล

2.ประกาศการรับสินบน

3.แบบฟอร์มขอเผยแพร่

5. คู่มือ MOPH ITA 2021 URL คู่มือ MOPH

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพภูมิทัศน์