EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด”จิตพอเพียงต้านทุจริต”

1.ขออนุมัติจัดกิจกรรม

2.ลงนามประกาศจิตพอเพียงต้านทุจริต

3.รายงานสรุป

4.ภาพกิจกรรม

5.ฟอร์มเผยแพร่

6.ลิ้งหลักฐานจากเวปไซด์หน่วยงาน