ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอละงู   ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ระดับอำเภอ  พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู จังหวัดสตูล “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH Zero Tolerance) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู จังหวัดสตูล