คำสั่งจังหวัดสตูลที่ 2345/2566 ลว. 10 พฤศจิกายน 2566เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

คำสั่ง 2344/2566

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง