MOIT5_2567 การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. บันทึกข้อความขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่1

2.1 แบบ สขร.1_ตุลาคม 66

2.2 แบบ สขร.1_พฤศจิกายน 66

2.3 แบบ สขร.1_ธันวาคม 66

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน