MOIT4_2567 การวางระบบจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 บันทึกข้อความเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2 ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.3.1 แผนเงินบำรุง ปีงบ 67

1.3.2 แผนการจัดวื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปีงบ 67

1.4 คำสั่ง มอบหมายการปิดประกาศแต่งตั้งจนท.ปิดปลดประกาศ

1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 บันทึกข้อความรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ไตรมาส1_67

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปี 67

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศและขอเผยแพร่

3.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ประกาศ