MOIT3_2567 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความรับทราบและขอเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง66

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ _ปี66

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน