MOIT1_2567 การวางระบบโดยกำหนดมาตรการ และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์

1.2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่บนเว็บไซต์

1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.4 ฟอร์มเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บ

2.1-2.2 บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2.3 ฟอร์มเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บ