MOIT13

1. บันทึกข้อความ รับทราบการประเมิน

2. รายงานประเมินจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

2. รายงานประเมินจากหน้าเว็บ

2. รายงานประเมินจากหน้าเว็บ1

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน