MOIT9

1.,2. คู่มือดำเนินงานการปฏิบัติงาานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกและประพฤติมิชอบ

1.,2. คู่มือดำเนินงานการปฏิบัติงาานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกและประพฤติมิชอบ

3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน