MOIT22

1. บันทึกข้อความลงนามผู้บริหาร

2. คู่มือแนวทาง

2. รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน