MOIT17

1. ไตรมาส 4 บันทึกข้อความลงนามผู้บริหาร

2. ไตรมาส 4 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

3. ไตรมาส 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุม

2.สรุปรายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

4.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

1. ไตรมาส 4 บันทึกข้อความลงนามผู้บริหาร

2. ไตรมาส 4 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

3. ไตรมาส 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน