MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ ไตรมาส1

1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ ไตรมาส2

1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ ไตรมาส3

1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ ไตรมาส4

2.สขร.1 ทั้งปี

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ค.1

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ค.2

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ค.3

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ค.4