MOIT 4 ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

1.หนังสือขอนุมัติ

2.แจ้งจัดสรรงบประมาณ2565

3.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4.คำสั่งมอบหมายปิด-ปลด ประกาศ

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียน

3.2หนังสือสป-พัสดุ

3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล