MOIT20 เรี่ยไร การรับของขวัญ

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่

1.บันทึกข้อความรับทราบ

2.รายงานเรี่ยไรจากระบบMSRS

3.แบบฟอร์มขอเผยแพร่