MOIT16 แผนการปราบปรามทุจริต

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2.แผนปราบปรามทุจริต

3.แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการจริยธรรม

4.แบบฟอร์มขอเผยแพร่

แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2.แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการจริยธรรม

3.แบบฟอร์มขอเผยแพร่