MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมากฯ