MOUT 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบและขออนุญาต

2.1 แบบ สขร.1 ตุลาคม 64

2.2 แบบ สขร.1 พฤศจิกายน 64

2.3 แบบ สขร.1 ธันวาคม 64

2.4 แบบ สขร 1 มกราคม 65

2.5 แบบ สขร 1 กุมภาพันธ์ 65

2.6 แบบ สขร 1 มีนาคม 65

3. ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์

– ฟอร์มเผยแพร่