MOUT 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบและขออนุญาต

2.1 แบบ สขร.1 ตุลาคม 64

2.2 แบบ สขร.1 พฤศจิกายน 64

2.3 แบบ สขร.1 ธันวาคม 64

3. ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์