MOIT 4 : หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

1.1บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบและขออนุญาต

1.2.หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ

1.3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

1.4. คำสั่งปิดประกาศหรือปลดประกาศ

1.5.ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน

2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1บันทึกข้อความแจ้งเวียน ขออนุญาตเผยแพร่ฯและฟอร์เผยแพร่

3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานฯ