MOIT 1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

  1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
  2. คำสั่ง มาตรการ กลไก
  3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไซด์
  4. ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ(คำสั่ง/กรอบแนวทาง)
  5. ฟอร์มการเผยแพร่ขอมูลต่อสาธารณะ(รายงานผล)
  6. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ