ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

“การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในชุมชนประจำปี 2564”
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในชุมชนประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ณ ห้องประชุมอำเภอละงู