EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฯ

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  2. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
  3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
  4. รายงานการอบรมให้ความรู้ฯ
  5. ภาพกิจกรรม
  6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล