EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินฯ

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ

2.1ประกาศ

2.2ประกาศผลฯเลื่อนเงินเดือนฯ

3.ลิ้งแสดงหลักฐานจากเวปไซด์หน่วยงาน