EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการ

2.ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน(ผู้ว่าฯ)

3.กรอบแนวทางผลการปฏิบัติงานและการประเมินผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

4.รายงานการประชุมชี้แจง

5.หนังสือแจ้งเวียน

6.ลิ้งแสดงหลักฐานจากเวปไซด์หน่วยงาน