EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

  1. บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ
  2. แบบ สขร1 เดือนตุลาคม 2563
  3. แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563
  4. แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563
  5. ฟอร์มเผยแพร่