EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

1.1 รายงานผู้บริหารรับทราบสั่งการฯ

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง 64

1.4 คำสั่งปิดประกาศ

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบสั่งการ