คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดสตูล

คำสั่งที่ 41/2564 เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดต่ออันตรายสำหรับสถานบริการและสถานประกอบการ

คำสั่ง 42/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด Covid-19

 คำสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคฯ ที่ 2746/2563 ลว 28 ธันวาคม 2563

ประกาศจังหวัดสตูล

  • คำสั่งจังหวัดสตูลที่ ๒๗๗๔/๒๕๖๓ ลว.๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓