23 เมษายน 2563 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอละงู Local Quarantine

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอละงู จังหวัดสตูล (Local Quarantine) ที่ว่าการอำเภอละงู และโรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูล) วันที่ 23 เมษายน 2563