22 เมย.63 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอละงู (Local Quarantine)

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอละงู จังหวัดสตูล

(Local Quarantine) ที่ว่าการอำเภอละงู และโรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูล)

วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2563