EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างฯ

1.บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 63

3. ฟอร์มเผยแพร่