EB1หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 

2. คำสั่ง มาตรการ กลไก 

3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน 

5. ฟอร์มเผยแพร่