Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบและขออนุญาต 2.1 แบบ สขร.1 ตุลาคม 64 2.2 แบบ สขร.1 พฤศจิกายน 64 2.3 แบ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ITA 2565
1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ 1.1บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบและขออนุญาต 1.2.หนังสือแจ้งจัดส ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ITA 2565
1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 64 3.ฟอร์มเผยแพร่ข้ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ITA 2565
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 1.4 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ITA 2565
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง คำสั่ง มาตรการ กลไก กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไซด์ ฟอร์มเผย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ITA 2565

ราคากลางครุภัณฑ์_2563(ธันวาคม 63) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
คำสั่งมอบอำนาจ(ฉบับแก้ไข)2563 ที่ ๒๓๐๐/๒๕๖๓ เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ...
อ่านเพิ่มเติม