Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

1. ไตรมาส 4 บันทึกข้อความลงนามผู้บริหาร 2. ไตรมาส 4 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 3. ไตรมาส 4 ...
อ่านเพิ่มเติม
บันทึกข้อความแจ้งเวียนรพสต แบบฟอร์มขอเผยแพร่ บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ประกาศเจตนารมณ์ คู่มือแนวทาง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ITA 2565
บันทึกข้อความลงนามประกาศ ประกาศเจตนารมณ์ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ 2.ประกาศเจตนาร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ITA 2565
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 6.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ITA 2565
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 1.บันทึกข้อความรับทราบ 2.รายงานเรี่ยไรจากระบบMSRS 3.แบบฟอ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ITA 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ ราการ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
ราคากลางครุภัณฑ์_2563(ธันวาคม 63) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
คำสั่งมอบอำนาจ(ฉบับแก้ไข)2563 ที่ ๒๓๐๐/๒๕๖๓ เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ...
อ่านเพิ่มเติม